Aplinkosauginiai dokumentai

Teikiame įmonių aplinkosauginio administravimo paslaugas, konsultuojame su įmonės aplinkosauginių reikalavimų laikymusi susijusiais klausimais:

 TIPK/TL :

Paraiškų, taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (TIPK) leidimui ar Taršos leidimui (TL) gauti, koreguoti ir atnaujinti rengimas, poveikio aplinkai vertinimo (PAV) procedūros.

ATLIEKOS:

 • Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos rengimas (GPAIS);
 • Ataskaitų teikimas atsakingoms institucijoms;
 • Paraiškos registruotis atliekas tvarkančių įmonių registre (ATVR) rengimas;
 • Atliekų rūšiavimo, ženklinimo, identifikavimo ir laikinojo laikymo iki LR teisės aktuose nustatytų terminų įmonėje vertinimas;
 • Atliekų susidarymo, laikymo, ženklinimo, apskaitos tvarkų ir įsakymų dėl atsakingų asmenų skyrimo projektų rengimas;
 • Dokumentų pavojingų atliekų tvarkymo licencijai gauti rengimas.

PAKUOTĖS, APMOKESTINAMIEJI GAMINIAI:

 • Pakuočių, apmokestinamų gaminių apskaita (GPAIS);
 • mokesčio už pakuotes, apmokestinamus gaminius deklaravimas;
 • pakuočių bei apmokestinamų gaminių registravimas sąvade (GPAIS).

CHEMINĖS MEDŽIAGOS:

 • cheminių medžiagų apskaita;
 • metinių ataskaitų teikimas;
 • reikalavimų vykdymo pagal REACH reglamentą priežiūra.

APLINKOS ORAS:

 • taršos šaltinių inventorizacijos organizavimas;
 • stacionarių taršos šaltinių kontrolės grafiko sudarymas;
 • laboratorinės kontrolės organizavimas;
 • metinės atmosferos ataskaitos teikimas RAAD;
 • Lakiųjų organinių junginių apskaitos pildymas;
 • mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas.

PAVIRŠINIO VANDENS KONTROLĖ:

 • laboratorinės kontrolės plano sudarymas;
 • teršalų apskaitos rengimas;
 • vandens ataskaitos rengimas ir derinamas su RAAD;
 • mokesčių apskaičiavimas, deklaravimas.

KITOS APLINKOSAUGINĖS PASLAUGOS

 • Veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaracijos pildymas.